สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสามคณะแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 และมีอายุครบ 56 ปี ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์มีโครงสร้างส่วนงานประกอบด้วย สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนาภาควิชาสตรีศึกษา และศูนย์วิจัยในวิชาการด้านต่าง ๆ ที่คณะมีความเข้มแข็ง อาทิ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (GISTNORTH) ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (CESD) และศูนย์สตรีศึกษา เป็นต้น

จากวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์ "วิชาการเข้มแข็ง พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน" คณะได้ดำเนินการโดยอาศัยพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว ภายใต้หลักการบริหารด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และการรับฟังเสียงของผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร และประชาชนโดยทั่วไป รวมถึง การกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ได้นำแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ขององค์การสหประชาชาติ (UN) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การวิจัยและการบริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมถึง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคณะสู่ความเป็นนานาชาติ อย่างไรก็ตาม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงหลายประการที่เป็นบริบทสำคัญของการจัดการศึกษาในยุค Disruption คณะสังคมศาสตร์ยังคงมุ่งมั่นเพื่อเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศที่สร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับสังคมต่อไป ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
คณบดี คณะสังคมศาสตร์