ข่าวผู้บริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เข้าพบคณะผู้บริหาร ภาควิชาปรัชญาวิทยา (Department of Philosophy), North-Eastern Hill University, และ Ri Bhoi College สาธารณรัฐอินเดีย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการ ASEAN++ Travelling 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม Nagaland University , Kohima Campus เมือง Kohima สาธารณรัฐอินเดีย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ Field Course 2023“ความเป็นพหุวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย : ความไม่เท่าเทียมและการพัฒนา”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีเปิดโครงการ Summer School “สร้างความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ของชาติพันธ์ุ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน: ความลื่นไหลของลักษณะข้ามชาติ ความเชื่อมโยงและความร่วมมือในการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงภายหลังสถานการณ์โรคระบาด”