ข้อมูลสาธารณะ ปี 2566
o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ปี 2565-2567
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 12 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)o11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน


o14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o18. E-Service
ระบบขายหนังสือ คณะสังคมศาสตร์ มช.
     ระบบขายหนังสือฯ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้สนใจจะซื้อหนังสือของคณะสังคมศาสตร์
ระบบสัญญาเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ออนไลน์
     ระบบสัญญาเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการที่ทำสัญญาเช่าสถานที่ของคณะสังคมศาสตร์
E-DONATION @Socialsciences.CMU
     ระบบการรับบริจาคออนไลน์ เพื่อผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคผ่านระบบ e-Donation
E-Service สำหรับนักศึกษา
     ระบบการใช้บริการออนไลน์ของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์
ระบบรับฟังเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOC)
     ระบบรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้รับบริการของคณะสังคมศาสตร์


o20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ


o22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี


o24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


o40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม
• การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
• การมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
• การประชาสัมพันธ์นโยบายความเป็นส่วนตัวการใช้บริการของเว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์
• โครงการเสริมสร้างทัศนคติเพื่อการทำงานยุคใหม่ (Workforce Growth Mindset)
• การประชุมชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• การประชุม “SOC Meeting & Discussion” เวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์
• การจัดกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “จิบกาแฟแชร์ไอเดีย #EP1 งานก๋านเงิน”
• การบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการควบคุมภายใน ณ สำนักงานการตรวจสอบภายใน (สตน.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

o43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน