ข้อมูลสาธารณะ ปี 2566

o1. โครงสร้าง
     คณะสังคมศาสตร์มีคณะกรรมการอำนวยการทำหน้าที่กำกับดูแลองค์กร ประกอบด้วย กรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้บริหารคณะ โครงสร้างองค์กร มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองคณบดีจำนวน 3 คน หัวหน้าภาควิชา 4 คน หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 1 คน และเลขานุการคณะ

o2. ข้อมูลผู้บริหาร
     คณะสังคมศาสตร์มีคณะกรรมการอำนวยการทำหน้าที่กำกับดูแลองค์กร ประกอบด้วย กรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้บริหารคณะ โครงสร้างองค์กร มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองคณบดี 3 คน หัวหน้าภาควิชา 4 คน หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 1 คน และเลขานุการคณะ
คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสังคมศาสตร์
     คณะสังคมศาสตร์มีคณะกรรมการอำนวยการทำหน้าที่กำกับดูแลองค์กร ประกอบด้วย กรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคณบดี
คณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์
     คณะกรรมการบริหารคณะ มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองคณบดี 3 คน หัวหน้าภาควิชา 4 คน หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 1 คน และเลขานุการคณะ

o3. อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์/ค่านิยม
     คณะมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม และเป้าหมายการปฏิบัติงาน
การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น
     ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น ข้อที่ 19 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์
     คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1485/2563 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563
การมอบหมายหน้าที่ให้ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์
     คณะมอบหมายหน้าที่ การกำกับ ติดตามดูแลงาน ของผู้บริหารคณะอย่างชัดเจน เพื่อปฏิบัติงานตอบสนองพันธกิจของคณะให้เกิดประสิทธิภาพ
คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่
     เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักงานคณะสังคมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการลงนามในสัญญาเช่าและการบริหารสัญญาเช่าสถานที่เพื่อสวัสดิการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการใช้บริการอื่นของมหาวิทยาลัย
     เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเช่าสถานที่เพื่อสวัสดิการของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ


o5. ข้อมูลการติดต่อและแผนที่
     ที่อยู่ติดต่อและแผนที่คณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ที่อยู่ส่วนงาน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งส่วนงาน ช่องทางติดต่อ social media


o8. Q&A
     คณะสังคมศาสตร์ มีรูปแบบการตอบกลับผ่านช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายอาทิ Facebook Messenger, youtube, email, VOC ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย
ระบบการรับฟังเสียงลูกค้าคณะสังคมศาสตร์ (VOC)
Facebook Messenger
Youtube
ช่องทางการติดต่อ
     คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อยู่ติดต่อ: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 053-943511 โทรสาร : 053-222763 ในวันและเวลาทำการ
e-mail
     e-mail : soc.info@cmu.ac.th

o9. Social Network

o10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


o12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


o16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
งานบริหารทั่วไป
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

o18. E-Service
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะสังคมศาสตร์
o22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

o23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

o34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


o40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน

o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

o43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน