ข่าวความเป็นนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการนานาชาติ “พม่าศึกษา” ครั้งที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศูนย์อินเดียศึกษา (Indian Studies Center) จัดกิจกรรม 'Indian Talk and Cooking Workshop'

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ Humanities across Borders ระยะที่ 2 (HaB 2.0)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama Spring 2021 ณ niversity of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นภายใต้เครือข่าย UMAP สำหรับ Spring 2021