ข่าวความเป็นนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ต้อนรับผู้บริหารจาก University of York

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล ร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "China's Cultural and Soft Power and Resincization in Education

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Dr.Maranatha Ivanova ร่วมงานสัมมนา "Where is the Plnetary?" และร่วมประชุมในการจัดทำหลักสูตร Anthropocene Curriculum Network Meeting Conference

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ให้การต้อนรับ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการอบรมระยะสั้น “Sociology and Anthropology of Northern Thailand and Upper Mekong – Spring Semester 2022” (USAC programs) กลุ่ม “Highland Ethnic Peoples” ภายใต้ CMU School of Lifelong Education