ข่าวความเป็นนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีเปิดโครงการ Summer School “สร้างความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ของชาติพันธ์ุ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน: ความลื่นไหลของลักษณะข้ามชาติ ความเชื่อมโยงและความร่วมมือในการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงภายหลังสถานการณ์โรคระบาด”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชุมเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเรื่อง General Educational Development (GED)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ต้อนรับผู้บริหารจาก University of York