ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฟัดลียะห์ สาแม

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นายอิทธิพร รอดประดิษฐ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสตรีศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม Nagaland University , Kohima Campus เมือง Kohima สาธารณรัฐอินเดีย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ Field Course 2023“ความเป็นพหุวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย : ความไม่เท่าเทียมและการพัฒนา”