ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป) (รอบที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปี 2563 “อยู่ กลืน กลาย: Dwelling Belonging and Becoming”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร "สังคมศาสตร์" ปีที่ 32 ฉบับที่2/2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการฝึกสมาธิ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับมอบ อุปกรณ์สำรวจ GPS จาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)