ภาควิชาภูมิศาสตร์

เข้าสู่เว็บไซต์

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ประวัติภาควิชา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาภูมิศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภูมิศาสตร์แขนงต่างๆ โดยตรง ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2507 ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตเพื่อรับใช้ประเทศอย่างต่อเนื่อง

  • พ.ศ. 2507 ภาควิชาภูมิศาสตร์ ทำการเปิดการเรียนการสอนขึ้นในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
  • พ.ศ. 2525 ภาควิชาภูมิศาสตร์ ทำการเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
  • พ.ศ. 2547 ภาควิชาภูมิศาสตร์ ทำการเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
  • พ.ศ. 2556 ภาควิชาภูมิศาสตร์ ทำการเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ) ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในการศึกษาระดับปริญญาโท และได้ควบรวมหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์

ปรัชญา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์ โดยเน้นด้านการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการอธิบาย การวางแผนและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมโดยอาศัยแนวคิดเชิงทฤษฎี วิธีการและเทคนิคทางด้านภูมิศาสตร์ นอกจากนั้นยังส่งเสริมการศึกษาภูมิศาสตร์ด้านการตีความและทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมและพื้นที่และด้านการวิพากษ์ เพื่อช่วยพัฒนาสังคม พื้นที่และสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืนและความยุติธรรม พร้อมทั้งให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปด้วย

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ปณิธาน

เชื่อมโยงความหลากหลายขององค์ประกอบทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์สู่การศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุและผลของปรากฎการณ์ต่างๆ ในพื้นที่และเป็นแนวทางของการพัฒนาการจัดการ ตลอดจนการอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

ภาควิชาภูมิศาสตร์

วิสัยทัศน์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นเป็นสถาบันการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านภูมิศาสตร์ การจัดการทางพื้นที่ สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และนานาชาติ