ภาควิชาภูมิศาสตร์

Department of Geography

ภาควิชาภูมิศาสตร์

แนะนำภาควิชา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาภูมิศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2507 ในช่วงแรก ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ และต่อมาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ภาควิชาฯ ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตเพื่อทำงานให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งการเรียนการสอน และการวิจัยที่บูรณาการศาสตร์ในด้านต่างๆ ของภูมิศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ภาควิชาฯ มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทางวิชาการ หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนหลายแห่งในประเทศ สำหรับความร่วมมือกับต่างประเทศ ภาควิชาฯ ได้มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับสถาบันทางวิชาการหลายแห่งทั่วโลกทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย ผ่านทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับนานาชาติ การบรรยายพิเศษ และการออกสนามร่วมกัน นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมีศูนย์ที่สนับสนุนการวิจัยและบริการทางวิชาการที่ดำเนินการโดยคณาจารย์ของภาควิชาฯ และบริหารจัดการโดยภาควิชาฯ ได้แก่ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ ในความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน ภาควิชาฯ เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ และอยู่ระหว่างการดำเนินการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ติดต่อภาควิชา

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

(+66) 53-943-505

geography.cmu@gmail.com

เข้าสู่เว็บไซต์

วิดีโอแนะนำภาควิชา