พบปะนักวิจัย

Save Mapping Platform นวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจาก COVID-19

05/08/2021สตูดิโอวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Geospatial Research and Innovation Development Studio) เรียกสั้นๆ ว่า “EnGRIDs” ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ และอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล ที่มีความต้องการอยากจะร่วมพัฒนางานวิจัยของภาควิชาทางด้านภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมให้มีความเข็มแข็งและโดดเด่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานวิจัยของภาควิชาภูมิศาสตร์ และต้องการบ่มเพาะ พัฒนาทักษะของนักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมในสตูดิโอวิจัยให้มีความสามารถในการวิจัย รวมทั้ง ต้องการผลิตผลงานวิจัยเผยแพร่ เช่น การผลิตผลงานนำเสนอ ผลงานตีพิมพ์ และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น การแบ่งปันความรู้จากกลุ่มวิจัยสู่สังคมภายนอก ผ่านสื่อออนไลน์ และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธ์ 2019 หรือ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563  โดยมหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งอาจจะเกิดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากการระบาดได้  EnGRIDs ได้มีการ พัฒนาแอปพลิเคชั่น “Safe Mapping Platform”  ที่ถือเป็นนวัตกรรมเชิงพื้นที่ที่ทีมนักวิจัย และทีมนักศึกษา ได้ร่วมพัฒนาขึ้น โดยใช้ซอร์ฟแวร์รหัสเปิด (Opensources) ร่วมกับ Application LINE สำหรับติดตามการเดินทางส่วนบุคคลเพื่อใช้ในช่วงของการระบาดของโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการเดินทาง การตรวจสอบพื้นที่ความเสี่ยง บันทึกการเดินทางในช่วงของการระบาดของโรค การติดตามข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการระบาด และการแบ่งปันจุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม หน้ากาก แอลกอฮอล์ ด่านตรวจ และที่พักบุคลากรทางการแพทย์

ผลงาน “Safe Mapping Platform” จึงเป็นนวัตกรรมที่นำองค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้จัดการ แก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวก รวมถึงให้บริการข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ประชาชน ในช่วงที่สังคมกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติจากโรคระบาด ทั้งนี้ นอกจากการผลิตผลงานวิจัยเผยแพร่อย่างเป็นทางการแล้ว ความมุ่งมั่นตั้งใจของ EnGRIDs อีกประการหนึ่ง คือ เป็นสตูดิโอที่บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีทักษะในการทำวิจัย เพื่อพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ให้แก่ชุมชนต่อไป
ติดต่อ EnGRIDs : 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

อีเมล์: engrids.cmu@gmail.com

เว็บไซต์: https://engrids.soc.cmu.ac.th/