กลุ่มวิจัย

การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เมือง ความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ แรงงานและการอพยพกลุ่มวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของคนในเมือง และในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปัญหาที่เกิดจากความสมัยใหม่และวัฒนธรรมบริโภคนิยม  สิทธิการเป็นพลเมือง การเคลื่อนย้ายของกลุ่มแรงงานข้ามแดนและแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ คุณภาพชีวิต การถูกตีตราของแรงงานข้ามชาติที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในเขตเมือง ทั้งนี้ งานวิจัยหลายชิ้นได้เสนอการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพและสวัสดิการให้แก่กลุ่มแรงงานต่างชาติที่ชายแดนแม่สอดและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยองค์กรชุมชนได้สร้างกลไกพัฒนาภาคีเครือข่ายสุขภาพและทุนทางสังคม เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ และการเคลื่อนไหวของชุมชนและภาคประชาสังคมในการเปลี่ยนสถานะ นอกจากนี้ งานวิจัยกลุ่มนี้ได้ศึกษาถึงการเมืองว่าด้วยส่วย การรีดไถ และนายหน้าเอกสารกับปัญหาการจัดการแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งเสนอทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว เงื่อนไขความสำเร็จ ความขัดแย้งและข้อจำกัดของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  กลุ่มวิจัยนี้ยังครอบคลุมถึงงานวิจัยเรื่องสถานภาพทางความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท  รูปแบบเครือข่ายทางสังคมกับการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหารชุมชน

กลุ่มวิจัย
หัวข้อการวิจัย

  • Food security in semi-urban,semi-rural areas
  • Social networks and organic farming driving  for community food security
  • Problems in managing migrant workers and policy options to tackle the refugee problem
  • Urban land use and in the special economic development zone
  • Citizenship rights, migration of transnational and cross-border workers
  • Health behavior, quality of life, stigmatization of migrant workers and interventions to health and welfare issues for migrant workers at border and special economic zone
  • Community and civil society movement to develop health networks and social capital to promote health security

กลุ่มวิจัย
ศูนย์วิจัย
FullCluster - 2 | Social Sciences Chaingmai University