กลุ่มวิจัย

สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ เทคโนโลยีการคาดการณ์ ผลกระทบเชิงพื้นที่และผู้คนกลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแอพลิเคชั่น ได้แก่ การพัฒนาระบบการพยากรณ์คุณภาพอากาศ เพื่อใช้สำหรับจำลองการคาดการณ์ผลผลิตข้าว การสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศด้วยภาพถ่ายดาวเทียมในการตรวจสอบสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกร การพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์น้ำท่วมในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและแอพพลิเคชั่นเพื่อเตือนภัยจากพายุฤดูร้อน การพัฒนากลไกภาคีความร่วมมือเพื่อจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมและดินโคลนระดับพื้นที่ ด้วยการใช้ระบบข้อมูลและความรู้เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์รายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 เพื่อสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยงและผลกระทบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยของคลัสเตอร์นี้ ยังรวมถึงการทำงานด้วยความรู้ทางสังคมศาสตร์ สร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควันโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนและภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มวิจัย
หัวข้อการวิจัย

  • Environmental management system and forecast and warning applications development
  • Database system to report environment situation and to support the risk and mitigation management 
  • Climate change mitigation and adaptation focusing on greenhouse gases in Thailand.
  • Natural disaster research including earthquake, landslide, water management, air pollution (PM 2.5)
  • Area based risk assessment and economic impacts for climate change and disasters in Thailand 

กลุ่มวิจัย
ผลงานตีพิมพ์

กลุ่มวิจัย
ศูนย์วิจัย
FullCluster - 1 | Social Sciences Chaingmai University