ข่าวสารโครงการแลกเปลี่ยน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีเปิดโครงการ Summer School “สร้างความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ของชาติพันธ์ุ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน: ความลื่นไหลของลักษณะข้ามชาติ ความเชื่อมโยงและความร่วมมือในการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงภายหลังสถานการณ์โรคระบาด”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส

รายละเอียดเพิ่มเติม..

CMU-VNU Academic Collaboration: Field work in Mai Châu, Hanoi, Vietnam

รายละเอียดเพิ่มเติม..

TECO ประชาสัมพันธ์โครงการ 2023 Global Youth Trends Forum

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Call for Application!! 2023 CMU-VNU study tour to Mai Châu, Hanoi (4-9 July, 2023)