ภาควิชาสังคมศาสตร์กับพัฒนา

Department of Social Sciences and Development

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับพัฒนา

แนะนำภาควิชา

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนาเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา ในระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรอาเซียนศึกษา และหลักสูตรนานาชาติ B.A. in Social Science ส่วนในระดับปริญญาโท เปิดสอนทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา สังคมศาสตร์สุขภาพ สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา เศรษฐศาสตร์การเมือง และหลักสูตรนานาชาติ Development Studies

ภาควิชายังมุ่งเน้นการทำงานวิจัยหลากหลายที่เกี่ยวกับการพัฒนาโดยใช้ สังคมศาสตร์ โดยมีหัวข้อวิจัยสำคัญๆ ได้แก่สิ่งแวดล้อมและปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาที่ดิน การอพยพย้ายถิ่น สังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์สุขภาพและเพศภาวะพื้นที่ของงานวิจัยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ ฉียงใต้

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับพัฒนา

หลักสูตร

ปริญญาตรี

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาโท

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชาสังคมศาสตร์กับพัฒนา

ติดต่อภาควิชา

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

(+66) 53-943-507 ext.101

mass.fss@gmail.com

เข้าสู่เว็บไซต์

วิดีโอแนะนำภาควิชา