คณะกรรมการอำนวยการ

...
รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม
ประธานคณะกรรมการอำนวยการคณะสังคมศาสตร์
...
รองศาสตรจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
...
นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
...
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
เลขานุการคณะกรรมการฯ
...
อาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ