ข่าวรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นางสาวชนากานต์ วิจิตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนสถานะตัวจริง เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2021 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD Program)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผลงานดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของคณะสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลหลักสูตรดีเด่น ปีการศึกษา 2563