ข่าวรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นางสาวสุธินี รักกุศล นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ (ภาควิชาภูมิศาสตร์) รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณาจารย์ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นักศึกษาเก่าระดับบัณฑิตศึกษา จากหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

อาจารย์ ดร. วรดร ไผ่เรือง ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สป. อว. ปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นักศึกษาระดับปริญญาโทรับรางวัล "Best paper in oral session award"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นักศึกษาระดับปริญญาตรีรับรางวัลประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564