ข่าวรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัจฉราวรรณ ศุภกา ในโอกาสที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรีย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรชัย บุญประเสริฐ ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเยอรมนี

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี เชียงทอง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิจิตร ประพงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชาญ พนารัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์