ข่าวรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2563 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว รับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่