ข่าวรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิจิตร ประพงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชาญ พนารัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับนายสุจินดา คำจร ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566