ข่าวรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี เชียงทอง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิจิตร ประพงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชาญ พนารัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยวรรณ สมมิตร ในโอกาสได้รับรางวัล นักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”