ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การฝึกงานปฏิบัติงานภาคสนามลงพื้นที่เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลระดับครัวเรือนของโครงการ Clean Water Access for Nongmontha Village, Chiang Mai, Thailand

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

งานสระเกล้าดำหัวคณาจารย์อาวุโสและคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ ณ ลานจามจุรี คณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ดร.พงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ ผู้อำนวยการ Urban Studies Lab เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ และคณาจารย์ในภาควิชาฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังและพูดคุย กิจกรรม Gender Studies Series Talk ครั้งที่ 5

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ: “ย้อนมองสังคมไทย ยุค ‘วัยรุ่นสร้างตัว’ ผ่านแนวคิด mode of production แบบมาร์กซิสต์”