ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แนะนำบุคลากรใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงคุณูปการแด่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ปรับโฉมการทำงานแบบองค์กรยุคใหม่ด้วยแนวคิด Agile”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มช. หัวข้อ การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์การพัฒนา คุณภาพการศึกษา" (EdPex)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ Field Course 2023“ความเป็นพหุวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย : ความไม่เท่าเทียมและการพัฒนา”