ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรมทางสังคม (social campaign)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สัมมนาสหกิจศึกษาและการจัดปัจฉิมนิเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามและเยี่ยมชม ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41

รายละเอียดเพิ่มเติม..

จัดอบรมค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิกให้กับตัวแทนนักเรียนในเขตภาคเหนือ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการเสริมสร้างทัศนคติเพื่อการทำงานยุคใหม่ (Workforce Growth Mindset)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ร่วมพูดคุยเนื่องใน "วันสตรีสากล 2566" ในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่