ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว ร่วมดำเนินการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "สันติวิธีวิถีครูบาศรีวิชัย"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เคารพศพคุณบุษรา แซ่ตัง น้องสาวคุณนวยนาฎ เดือนจันทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง เดินทางไปดูงานและหารือภายใต้โครงการวิจัย STAR (Strengthening Thailand's Agricultural drought Resilence)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงคุณูปการแด่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับฟังข้อเสนอแนะด้านการพัฒนานักศึกษา เพื่อได้ข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการจัดการ ภายใต้โครงการ "Road to Faculties"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Gender Talk ครั้งนี้ชวนมาฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ 'ครอบครัวเควียร์'