สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จะใช้วิธีการรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกอบด้วยการคัดเลือก 5 รอบ ได้แก่

 • แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • แบบที่ 2 โควตา (Quota)
 • แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
 • แบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
 • แบบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)
รูปแบบการคัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย การกำหนด องค์ประกอบ/เกณฑ์ คะแนนที่ใช้สอบ
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย ไม่มี
โควตา (Quota) นักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่าย โครงการพิเศษ สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย สามัญ 9 วิชา GAT,PAT, ONET (ตามประกาศสาขาวิชา)
รับตรงร่วมกัน (Admission 1) รับสมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยกำหนด(ทปอ. เป็นศูนย์กลางการรับสมัคร) สามัญ 9 วิชา GAT,PAT, ONET (ตามประกาศสาขาวิชา)
รับตรงร่วมกัน (Admission 2) รับสมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยกำหนดร่วมกัน แบ่งเป็น 10 กลุ่ม(ทปอ. บริหารจัดการทั้งหมด) สามัญ 9 วิชา GAT, PAT, GPAX, ONET
รับตรงอิสระ (Direct Admission) รับสมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย อาจมีหรือไม่มี (ตามประกาศสาขาวิชา)

ข้อมูลหลักสุตร/สาขาวิชาที่รับสมัครของคณะสังคมศาสตร์
กำหนดการรับสมัครด้วยระบบ CMU-TCAS ในรอบต่าง ๆ
      • CMU-TCAS รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
      • CMU-TCAS รอบที่ 2 : โควตา (Quota)
      • CMU-TCAS รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน (Admission)
รายละเอียดการรับสมัครด้วยระบบ CMU-TCAS และ CMU-IPAS
*** CMU-IPAS คือ ระบบการรับสมัครสำหรับหลักสูตรนานาชาติ
การสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
Responsive image

ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ฝ่ายรับสมัคร ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ : 053-942405-6
หลักสูตรนานาชาติ โทรศัพท์ : 053-942422
ปัญหาการกรอกข้อมูลผ่านระบบ โทรศัพท์ : 053-942405-6
โทรสาร : 053-942405
ทุนการศึกษา
เพื่อส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันในการศึกษา นักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ที่มีความต้องการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนได้ในหลายช่องทาง ตามรายละเอียดทุนดังต่อไปนี้
 • ระดับปริญญาตรี
  • ทุนอุดหนุนการศึกษา
  • ทุนรางวัลเรียนดี
  • ทุนสร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์
  • ทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
  • ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
  • นอกจากนี้ ยังมีแหล่งทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกด้วย ได้แก่
  • กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  • ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
 • ระดับบัณฑิตศึกษา
  • ทุน CMU Presidential Scholarship
  • ทุน TA/RA
  • ทุนวิจัย/ทุน Academic Expenses Support
Link ทุน : https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=131
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศต่าง ๆ
ชีวิตนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์