ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การฝึกปฏิบัติการบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบิน (UAV)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรมสัมนาสหกิจศึกษา/ฝึกงาน/สัมนาของของนักศึกษารหัส 60 และงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ “ฝึกทักษะจดบันทึกภาคสนาม: ชีวิตคนภาคเหนือกับการจัดการปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Okayama EPOK 2021 Fall Application

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University Program Online 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรม "อาเซียนศึกษาศึกษาสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัย ณ เวียงกุมกาม"