ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๒)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Summer School on Researching Land Governance and Land Relations in the Mekong Region

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุนเรียนปริญญาเอกเต็มจำนวน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Okayama EPOK 2021 Fall Application

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University Program Online 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2565