ทุนวิจัย

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563

ทุนวิจัย "์Newton fund" เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับทุน ประจำปี 2020/21

ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

รัฐบาลเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย Flagship พื้นที่นวัตกรรม