ข่าวเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาฯ รับรางวัล ดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูมิ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลหลักสูตรดีเด่น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Third grant from The Andrew W. Mellon Foundation for 'Humanities Across Borders' (HaB 2.0)

โครงการ Humanities across Borders ระยะที่ 2 (HaB 2.0)

Master of Arts in Social Science Specialization Development Studies

Awarded by CMU’s Graduate School for the 2020 academic Year