ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ “ฝึกทักษะจดบันทึกภาคสนาม: ชีวิตคนภาคเหนือกับการจัดการปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Okayama EPOK 2021 Fall Application

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University Program Online 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรม "อาเซียนศึกษาศึกษาสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัย ณ เวียงกุมกาม"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการทุนรัฐบาลเกาหลี 2021 Global Korea Scholarship (GSK)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตารางสอบปลายภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563