ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Universiti of Malaya Summer Program

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Summer Program 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศ มช. เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การฝึกปฏิบัติการบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบิน (UAV)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรมสัมนาสหกิจศึกษา/ฝึกงาน/สัมนาของของนักศึกษารหัส 60 และงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563