ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศ มช. เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ Sophia University Summer Session Online 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Chung-Ang University Fall 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Universiti of Malaya Summer Program

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Summer Program 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2564