สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช.
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช.


CMU-MIS
CMU-MIS


สมศ. : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
สำนักงาน สมศ.


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สำนักงาน สกอ.


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สำนักงาน ก.พ.ร.


สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
สำนักงาน TQA


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เอกสารคู่มือ > ผลการประเมินภายในคณะ

ลำดับชื่อเรื่องเอกสารดาวน์โหลด
1 ผลการประเมินภายในคณะ 2553373 ครั้ง
2 ผลการประเมินภายในคณะ 2552218 ครั้ง
3 ผลการประเมินภายในคณะ 2551211 ครั้ง
4 ผลการประเมินภายในคณะ 2550215 ครั้ง
5 ผลการประเมินภายในคณะ 2549215 ครั้ง
^ ขึ้นบน 
 
   
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่