ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมานุษยวิทยา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www.sac.or.th  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้