กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก และทุนวิจัย ในหลายสาขาวิชา โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้