กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chungbuk National University ประเทศเกาหลีใต้ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์  ภายในวันที่ 30 ตุลาคม  2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป