กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Universitas Indonesia กำหนดจัด "ASEA-UNINET STUDENTS WEEK" ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์  ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป