การประชุมวิชาการระดับชาติ " วลัยลักษณ์วิจัย " ครั้งที่ ๑๐  ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ ถึงภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้