สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่อง ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ วช. รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้