กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ERASMUS+ กับ University of Turku, Finland รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้