กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University, Japan (Spring Semester 2018) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป