สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง “ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน” (Thailand’s Sustainability Transition โดยจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้