วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS”  ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้