กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และได้จัดทำจัดแบบสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยขอความอนุเคราะห์ให้ตอบแบบสอบถามผ่าน http://www.surveycan.com/survey176340  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้