กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอพิจารณาประชาสัมพันธ์ TUFS Short Stay Winter Program 2018 ซึ่ง Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่่น กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2561  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ได้โดยตรง