สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้