กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ Graduate School of Kuroshio Science, Kochi University ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้