กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2018 ซึ่งเป็นทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกด้าน natural sciences or interdisciplinary research connecting natural sciences and social sciences รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องมายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร. 053943502  ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560