กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง สำนักงานเลขานุการ สออ. ประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม ทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39 (The39 th Inter-University Conference) เรื่อง "Better Life Expectancy Through Education, Research and Innovation"  ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้