กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในประเทศบราซิล ภายใต้โครงการ PEC-G Program 2018  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้