กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ Umap Student Connection Online (USCO) : program A&B : USCO 2/2017 (Spring) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายใน 5 กรกฎาคม 2560 สำหรับการเข้าร่วมโครงการในรอบที่ 1  และ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2560 สำหรับการเข้าร่วมโครงการครั้งที่ 2 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป